Các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng website này (“Điều khoản Sử dụng”) áp dụng cho trang web của chúng tôi tại https://dichvuhuanluyencho.com, và tất cả các trang liên kết với https://dichvuhuanluyencho.com, các công ty con và chi nhánh (gọi chung là “Trang web”). Trang web là tài sản của Trung tâm huấn luyện chó TPHCM. Sử dụng Trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng này, nếu bạn không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng trang web.

Nội dung

Tất cả văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh. Nội dung như vậy, có trên Trang web được sở hữu, kiểm soát hoặc cấp phép bởi Trung tâm huấn luyện chó và được bảo vệ bởi trang phục thương mại, quyền sao chép, luật sáng chế và nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.


Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này, không được sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào (bao gồm “phản chiếu”) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác để xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.


Bạn có thể sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (do trung tâm cho phép cung cấp để tải xuống từ website, miễn là bạn không xóa bất kỳ thông tin nào và chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân. Hoặc sử dụng cho mụch đích phi thương mại.

Bạn không sao chép hoặc đăng thông tin lên các trang website hoặc mạng xã hội khác mà chưa được cho phép từ trung tâm huấn luyện chó của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của Trung tâm huấn luyện chó TPHCM. Hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Độ tuổi

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 15 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 15 tuổi, bạn có thể không sử dụng Trang web, trong mọi trường hợp hoặc vì bất kỳ lý do gì. Bằng quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể, từ chối cung cấp Dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn tự chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ về những phần nào của Dịch vụ phù hợp với bạn.


Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn có thể đăng ký một tài khoản trên trang website của trung tâm huấn luyện chó. Hoặc thông tin đăng nhập trên các phương tiện truyền thông xã hội khác. Để sử dụng các phần nhất định của Trang web, bạn không bắt buộc phải đăng ký Tài khoản. Tuy nhiên, một số tính năng nhất định của Trang web, chẳng hạn như truy cập vào lịch sử đặt hàng của bạn, yêu cầu bạn phải đăng ký một Tài khoản. Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ và cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

Bạn không được sử dụng tên và thông tin của người khác để tạo tài khoản trái phép. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức bất kỳ thay đổi nào về tính hợp lệ khi sử dụng Trang web, vi phạm bảo mật hoặc việc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn. Bạn không nên công bố, phân phối hoặc đăng thông tin đăng nhập Tài khoản của mình. Bạn có thể xóa Tài khoản của mình bất kỳ lúc nào, như được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.


Quyền sử dụng trang website

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Trung tâm huấn luyện chó TPHCM.


Bạn đồng ý không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Liên kết đến website bên thứ 3

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác của bên thứ ba trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn đối với nhà tài trợ của chúng tôi và Facebook và các trang web, dịch vụ hoặc tài nguyên khác lại có thể chứa liên kết đến Trang web (“Trang bên ngoài”). Các liên kết này chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài được phát triển và cung cấp bởi những người khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ tài liệu nào trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra hay bị cáo buộc gây ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ Trang web bên ngoài nào.


Nội dung người dùng

Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung người dùng nào vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền, quyền công khai nào hoặc quyền khác của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc nghĩa vụ hợp đồng nào.

Bạn sẽ không (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) thực hiện bất kỳ hành động hay tải lên, đăng bài hoặc phân phối bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà bạn biết nếu sai, gây hiểu lầm, không trung thực hay không chính xác hoặc bất hợp pháp, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, tra tấn, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, chứa hoặc mô tả ảnh khoả thân, chứa hoặc mô tả hoạt động tình dục hoặc không thích hợp theo quyết định của chúng tôi.